نمایندگان

نماینده های رسمی شبکه دانشگاهی ایران

1- نمایندگی شرق تهران مهندس حسنی     مرکز مشاوره آموزشی راد

2-نمایندگی شمال مهندس پارسا         موسسه آموزشی و پژوهشی کامران

3-نمایندگی غرب تهران مهندس شجاعی  موسسه آموزشی پژوهندگان راه دانش

 

برای کسب اطلاعات و شرایط اخذ نمایندگی با ID تلگرام مدیر مرکز ما تماس بگیرید.       تماس با مدیریت شبکه دانشگاهی